Posts

#BlackHistoryMonth - 28 Days Of Black Women In History ( Day 4: Coretta Scott King)

#BlackHistoryMonth - 28 Days Of Black Women In History ( Day 3:Bessie Coleman)

#BlackHistoryMonth - 28 Days Of Black Women In History ( Day 2: Mary McLeod Bethune )

#BlackHistoryMonth - 28 Days Of Black Women In History ( Day 1: Sojourner Truth )

#BlackHistoryMonth (28 Days of 28 Black Women In History )